Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Uvođenje certificiranog integriranog sustava upravljanja u poduzeće DiMeros d.o.o.

Sažetak projekta

Projektom se DiMeros d.o.o. certificira za 3 međunarodno priznate norme ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom, ISO 27001:2013 Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću i ISO 37001:2016 Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Cilj projekta je uvođenje certificiranog integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijske sigurnosti te suzbijanja podmićivanja čime će se unaprijediti upravljanje poslovnim procesima i efikasnije korištenje resursa, što će rezultirati značajnim povećanjem efikasnosti poslovanja, povećanjem konkurentnosti i poboljšanjem tržišne pozicije. Projekt će unaprijediti konkurentnost poduzeća i omogućiti suradnju s potencijalnim klijentima koji uvjetuju posjedovanje normi za poslovnu suradnju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Uvođenjem i certificiranjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću, te suzbijanjem podmićivanja postići će se bolje upravljanje poslovnim procesima i efikasnije korištenje resursa, što će rezultirati značajnim povećanjem efikasnosti poslovanja, povećanjem konkurentnosti i poboljšanjem tržišne pozicije.

Projektom se nastoje riješiti sljedeći problemi:
– nepovezanost aktivnosti u poslovnim procesima,
– neprepoznavanje kontekstualnih rizika,
– nezadovoljavajuća konzistentnost kvalitete pruženih usluga,
– nedostatak sustavnog pristupa aspektima informacijske sigurnosti,
– nedostatak sustavnog i proaktivnog pristupa u slučaju eventualnog pokušaja podmićivanja.

Provedba projekta doprinosi predmetu i svrsi (cilju) Poziva. Provedbom projekta podupire se mikro poduzetnik koji uvođenjem međunarodno priznatih razina kvaliteta i sigurnosti upotrebom normi pridonosi razvoju povjerenja između poduzetnika i postojećih i budućih kupaca čime se podiže konkurentnost istoga na domaćem i inozemnom tržištu. Ulaganjem u projekt omogućiti će se unaprjeđenje sustava upravljanja i povećanja informacijske sigurnosti poduzeća DiMeros d.o.o. te će se pridonijeti suzbijanju podmićivanja. Projekt doprinosi ispunjenju dugoročnog cilja poduzeća jer podiže konkurentnost i osigurava daljnji razvoj kvalitete usluga poduzeća.

Poboljšanjem sustava upravljanja kvalitetom, povećanjem informacijske sigurnosti te suzbijanjem podmićivanja dolazi do podizanje konkurentnosti poduzeća jer uvođenjem prethodno navedenih ISO normi poduzeću se omogućava suradnja s uglednim svjetskim i domaćim poduzećima koji uvjetuju poslovnu suradnju posjedovanjem ISO certifikata što trenutno nije
moguće.

Projekt doprinosi unapređenju poslovanja poduzeća poboljšanjem poslovnih procesa (BPI) pomoću:
– usmjeravanja poslovanja na potrebe kupaca,
– značajnog poboljšanja u kritičnim suvremenim mjerama izvedbe kao što su troškovi, kvaliteta, usluga i brzina,
– strukturiranjem poslovnih aktivnosti u procese, omogućava se prijelaz sa slabo učinkovitog poslovanja uređenog kao zbirke pojedinačnih zadataka u poslovanje s maksimalnom učinkovitost u okruženju promatrane poslovne aktivnosti,
– omogućuje nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti.

Osim toga, projekt doprinosi unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (QMS) prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom:
– uspostavlja strateški okvir upravljanja kvalitetom pomoću razumijevanja vlastitog kapaciteta i potreba zainteresiranih strana,
– izrada mape rizika i prilika u okruženju u odnosu na sustav kvalitete te plana mjera za smanjenje rizika i iskorištenje prilika,
– osiguravanje odvijanje poslovnih procesa na način da se postiže najveća učinkovitost,
– uspostavlja okvira za trajno unapređenje kroz sustav upravljanja nesukladnostima, popravnih radnji i internih audita,
– učinkovitije povezivanje temeljenih procesa poduzeća (prodaja, nabava, realizacija usluga, strategija, upravljanje resursima),
– osiguravanje optimalnog upravljanja resursima poduzeća čime se smanjuju troškovi poslovanja poduzeća.

Projekt doprinosi unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća od uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) prema međunarodnoj normi ISO 27001:2013-Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću:
– definiranje strateškog okvir upravljanja informacijskom sigurnošću razumijevanjem vlastitog konteksta i potreba zainteresiranih strana,
– izrada mape rizika u okruženju koje mogu dovesti do incidenata informacijske sigurnosti te provedba aktivnosti za smanjenje rizika,
– uspostava kontrolnih mehanizama informacijske sigurnosti u cilju smanjenja vjerojatnosti pojave incidenta informacijske sigurnosti na prihvatljivu razinu,
– uvođenje procesa upravljanja oporavkom od incidenta (DR – disaster recovery) kojim se osigurava brz i kvalitetan oporavak poslovnih procesa u slučaju da dođe do većeg incidenta,
– uspostava okvira za trajno unapređenje kroz sustav upravljanja nesukladnostima, popravnih radnji i internih audita

Doprinos projekta unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća pomoću uvođenja sustava suzbijanja podmićivanja (ABMS) prema međunarodnoj normi ISO 37001:2016-Sustavi upravljanja suzbijanjem podmićivanja:
– definiranje strateškog okvira za suzbijanje podmićivanja,
– identifikacija rizika u okruženju koji mogu dovesti do pokušaja podmićivanja ili uključivanja u podmićivanje te uvođenje mjera za smanjenje rizika ove vrste,
– uspostava kontrolnih mehanizama koji omogućavaju brzo i učinkovito djelovanje u slučaju bilo kakve naznake pokušaja podmićivanja ili sudjelovanja u podmićivanju,
– izgradnja okvira za trajno unapređenje kroz sustav upravljanja nesukladnostima, popravnih radnji i internih audita.

Uvođenjem opisanih ISO normi unaprjeđuje se konkurentnost poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu unapređenjem poslovnih procesa:
1.) upravljanje ljudskim potencijalima
2.) upravljanje imovinom
3.) nabava
4.) prodaja
5.) upravljanje rizicima
6.) strateško planiranje
7.) razvoj usluga
8.) realizacija usluga
9.) upravljanje dokumentacijom.

Osim samog unaprjeđenja poslovanja i podizanja konkurentnosti poslovanja, projekt će omogućiti poduzeću da surađuje sa subjektima koji uvjetuju posjedovanje normi iz projekta. Subjekti u javnom i privatnom sektoru uvjetuju posjedovanje normi prilikom uspostave poslovne suradnje pa će se poduzeću omogućiti suradnja upravo s takvim subjektima. Time se povećava broj potencijalnih subjekata i stvara potencijal za povećanje tržišnog udjela odnosno za ostvarenje većih poslovnih prihoda.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 283.787,51 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 190.705,19 HRK ukupno prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 15. rujna 2020. do 15. rujna 2021.

Kontakt osobe za više informacija

Miljenko Jakopović

Mobitel: +385 98 49 1022

E-mail: miljenko@dimeros.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/